понеделник, 27 август 2012 г.

Програма Младежта в действие (2007-2013)


Програма Младежта в действие (2007-2013):
Младежта в действие е наследник на програма Младеж. Нейна главна цел е да се развие сътрудничеството между младежта в Европейския съюз (ЕС) чрез предоставяне на възможности на младите хора в 31 страни участнички в програмата да участват в групови обмени и доброволческа работа, както и чрез осигуряване на подкрепа за широк диапазон от дейности и сътрудничество в сферата на младежта. Програмата се създава с решение 1719/2006 от 15 ноември 2006 г. на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.
Цели на програмата:
  • спомагане развитието на активно гражданско съзнание у младите хора;
  • развитие и подпомагане на солидарност и толерантност у/сред младите хора, най-вече с цел засилване на социалната сплотеност/единство в ЕС;
  • насърчаване на взаимно разбирателство между младите хора в различните страни;
  • принос към развитието на качеството на помощните програми за младежки дейности и опита на гражданските обществени организации в областта на младежта
  • подкрепа на европейското сътрудничество в областта на младежта (вземайки предвид местните и регионални различия)
Видове дейности:
Дейност 1 – Младежта за Европа – включва младежки обмени, младежки инициативи и други дейности, свързани с мобилност и активното гражданско участие на младите хора;
Дейност 2 – Европейска доброволческа служба – насърчаване участието на младите хора в обществено полезни дейности в друга държава членка;
Дейност 3 – Младите на света – сътрудничество с партньорски страни;
Дейност 4 – Младежки работници и поддържащи дейности – осигурява подкрепа на обмени, тренинги и информационни проекти за младежки работници и проекти, характеризиращи се с иновативност и качество;
Дейност 5 – Стимулиране на политическото сътрудничество в младежката сфера – цели да осигури сътрудничество между тези, които вземат решения в младежката сфера и способстват участието на младите в демократичния живот чрез политически фокусирани събития и структурен диалог с политици.
Кой може да участва:
По програмата се финансират проекти, които не носят печалба за бенефициентите, които са млади хора, групи от млади хора и лица и организации, които са активни на европейско ниво. По програмата могат да кандидатстват млади хора между 15 и 28 годишна възраст (и при определени условия между 13 и 30).
Програмата е отворена за държавите членки на ЕС и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), страните кандидатки, страните от Западни Балкани, Швейцария, които са обект на сключен двустранни споразумения и трети страни, които са сключили споразумения за сътрудничество с ЕС в областта на младежта.

Няма коментари:

Публикуване на коментар